សន្និបាតគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំអូរឧកញ៉ាហេង


ខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជាខេត្តចុះជួយឃុំ និងគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំអូរឧកញ៉ាហេង បានប្រារព្វបើកសន្និបាតបូកសរុប វាយតម្លៃលទ្ធផលការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំពីឆ្នាំ២០១២-២០១៧ និងលើកទិសដៅភារកិច្ចបន្ត មានសមាជិក សមាជិកាចូលរួមចំនួន ២៧៧ នាក់

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)