លទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦