សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិត ឡាវ កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម

image