សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ


ខេត្តព្រះសីហនុ : រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពិនិត្យ និងព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ តាមទីកន្លែង និងពេលវេលា ដូចក្នុងលិខិតខាងក្រោម

image