សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុ


សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គីសនី

ជាបណ្តោះអាសន្ននៅតំបន់ឃ្លាំងលើ ដូចមានក្នុងខ្លឹមសារលិខិតខាងក្រោម៖

photo_2017-10-03_20-00-02