ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ​ចុះជួយឃុំសំរុង​ ចុះសួរសុខទុកប្រជាពលរដ្ឋ


ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុចុះជួយឃុំសំរុង បានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងមានជំងឺចំនួន ៣ រូប ព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភក្នុងមួយនាក់ ១០ ម៉ឺនរៀល  ៖

១. ឈ្មោះ នួន ញ៉ ភេទ ស្រី អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិសំរុងក្រោម

២. ឈ្មោះ សារឹម ថៃ ភេទ ប្រុស អាយុ ២៥ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិសំរុងលើ

៣. ឈ្មោះ ព្រំ កាន់ ភេទ ស្រី អាយុ ៨០ ឆ្នាំ រស់នៅភូមិចុងអូរ