ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨-មិថុនា-១៩៥១,២៨-មិថុនា-២០១៧)


ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨-មិថុនា-១៩៥១,២៨-មិថុនា-២០១៧)

ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ប៉ុល សារឿន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តព្រះសីហនុ បានប្រារព្ធពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨-មិថុនា-១៩៥១,២៨-មិថុនា-២០១៧) និងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ២០១៧, ក្នុងពិធីនេះបានចូលរួមដោយក្រុមការងារចុះជួយខេត្ត ក្រុង ស្រុក សមាជិក សមាជិកា គណបក្សចំនួន ៤៩៣ នាក់ និងបានប្រារព្ធឡើងថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.10 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.11 AM(1) WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.11 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.12 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.13 AM(1) WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.13 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.14 AM(1) WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.14 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.15 AM(1) WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.15 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.16 AM(1) WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.16 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.17 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.18 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.20 AM WhatsApp Image 2017-06-28 at 9.40.21 AM